ශ්‍රම අධ්‍යාපනවේදී  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සමත්  වූ ශිෂ්‍ය  ශිෂ්‍යාවන්ට 2017/2018 (2019) අධ්‍යයන වර්ෂයේ  උපාධි  පළමු වසර සඳහා ලියාපදිංචි වීම.

ශ්‍රම අධ්‍යාපනවේදී ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සමත් වූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට 2017/2018 (2019) අධ්‍යයන වර්ෂයේ උපාධි පළමු වසර සඳහා ලියාපදිංචි වීම.

Results-SheetDownload

ApplicationDownload

VoucherDownload